IMG_2543 – Copy

Mr. Onyeleke Chukwu

Vice Principal

Mr. Onyeleke Chukwu